Všeobecné podmienky

Vseobecne podmienky

pouzivania sluzieb verejneho internetoveho portalu www.pozdravdoneba.sk

I. Definicie pojmov

Portal www.pozdravdoneba.sk je verejny internetovy portal, ktory poskytuje fyzickym osobam rozne Sluzby urcene na osobnu potrebu a na ucel, ktory nie je priamo ani nepriamo obchodny.

Povinnosti Prevadzkovatela a Uzivatelov su uvedene v tychto podmienkach alebo vyplyvaju zo vseobecne zavaznych pravnych predpisov.

Prevadzkovatelom Portalu a poskytovatelom Sluzieb na Portali je, ak nie je vyslovne uvedene inak, spolocnost Media Pike Consulting s.r.o., Trencianska 30, 821 09 Bratislava, zapisana v obchodnom registri Okresneho sudu Trnava, v odd. Sro, vlozka c. 19844/T (dalej len ,,Prevadzkovatel").

Sluzby su sluzby poskytovane prostrednictvom Portalu spocivajuce v spristupnovani Obsahu Uzivatelovi na jeho osobnu potrebu a na ucel, ktory nie je priamo ani nepriamo obchodny. Tieto Sluzby su z hladiska spoplatnenia bezplatne.

Uzivatelom je fyzicka osoba, vyuzivajuca Sluzby na svoju osobnu potrebu a na ucel, ktory nie je priamo ani nepriamo obchodny, ktora sa v case vyuzivania Sluzby nachadza na uzemi Ceskej republiky alebo Slovenskej republiky, vratane takych osob, ktore umiestnuju na Portal svoj Vlastny Obsah. Na Portali existuju dva druhy Uzivatelov:

a) Anonymni Uzivatelia - pouzivaju portal bez akejkolvek registracie. Pri pokuse o vyuzitie Sluzieb urcenych len registrovanym Uzivatelom bude neregistrovany Uzivatel vyzvany na registraciu.

b) Registrovani Uzivatelia - su im pristupne vsetky Sluzby Portalu. Registrovat sa moze kazdy Uzivatel, ktory suhlasi s podmienkami registracie (uvedenymi priamo pri registracii) a vyplni polia oznacene ako povinne. Pri registracii je Uzivatel povinny uvadzat pravdive udaje a tieto udaje pri kazdej zmene aktualizovat. Poskytnutim udajov pri registracii Uzivatel zaroven poskytuje suhlas s ich spracovanim v zmysle SS 4 ods. 1 pism. a) zakona c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov.

II. Pravna povaha podmienok, suhlas Uzivatela a uzavretie zmluvy

1. Tieto podmienky su pravne zavaznymi podmienkam vyuzivania Sluzieb poskytovanych prostrednictvom Portalu. Kazdemu Uzivatelovi je dorazne odporucane, aby si ich pozorne precital bezprostredne po prvom vstupe na Portal. Navstevou Portalu a zotrvanim na nom a/alebo vyuzivanim Sluzieb, vratane Sluzby umoznujucej Uzivatelom umiestnenie Vlastneho Obsahu na Portal, Uzivatel suhlasi s tymito vseobecnymi podmienkami. Ak Uzivatel nesuhlasi s niektorou castou alebo ustanovenim tychto podmienok, musi opustit tento Portal a nevyuzivat dalej Sluzby, ktore su prostrednictvom neho poskytovane.

Znenie tychto podmienok moze Prevadzkovatel menit alebo doplnat.

Odchylne ustanovenia pripadne uvedene pri konkretnom Obsahu umiestnenom na Portali maju prednost pred znenim tychto podmienok.

Tieto podmienky a pojmy v nich pouzite sa vykladaju podla prava Slovenskej republiky.

2. Predpokladom vyuzitia Sluzby ponukanej Prevadzkovatelom na Portali je to, medzi nim a Uzivatelom dojde prostrednictvom elektronickych prostriedkov k uzavretiu zmluvy. Obsah tejto zmluvy je tvoreny obsahom tychto podmienok a pripadne dalsimi a/alebo odchylnymi ustanoveniami uvedenymi pri konkretnom Obsahu, v ktoreho poskytnuti spociva Sluzba Prevadzkovatela. Tato zmluva je pre uzemie Slovenskej republiky ponukana v slovenskom jazyku a pre uzemie Ceskej republiky v ceskom jazyku. U Prevadzkovatela bude ulozena v elektronickej podobe a Uzivatelovi nebude pristupna. Uzivatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit len do okamihu, nez Prevadzkovatel zacne Sluzbu poskytovat.

Pokial vztah suvisiaci s vyuzitim Sluzby obsahuje medzinarodny prvok, riadi sa vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

III. Obsah nachadzajuci sa na Portali

1. Portal obsahuje:

 • obsah umiestnovany na Portal Prevadzkovatelom alebo v jeho mene, za ktory Prevadzkovatel zodpoveda a ku ktoremu vykonava prava na zaklade licencnych alebo inych zmluv (dalej len ,,Vlastny Obsah Prevadzkovatela"),
 • obsah poskytovany Uzivatelom, ktory tento obsah na vlastnu zodpovednost umiestnuje na Portal (dalej len ,,Vlastny Obsah Uzivatela"),
 • odkazy (linky) na internetove stranky tretich osob.

2. Prevadzkovatel nemonitoruje, needituje a v ziadnom smere nezodpoveda za Vlastny Obsah Uzivatela. Uzivatel umiestnuje Vlastny Obsah Uzivatela na Portal na vlastnu zodpovednost (teda osobne a vylucne zodpoveda za to, ze je nositelom prislusnych prav, resp. osobne a vylucne zodpoveda vtedy, ak nie je nositelom prislusnych prav) a zostava nositelom prav k tomuto obsahu. Umiestnenie Vlastneho Obsahu Uzivatela na Portal sa povazuje za prejav vole Uzivatela spristupnovat tento obsah verejnosti prostrednictvom Portalu. Uzivatel umiestnuje Vlastny Obsah Uzivatela na Portal bez naroku na akukolvek odmenu, ak vyslovne nie je dohodnute inak. Uzivatel je kedykolvek opravneny odstranit svoj Vlastny Obsah Uzivatela z Portalu. Uzivatel vyslovne suhlasi s tym, aby Prevadzkovatel bez akehokolvek upozornenia odstranil alebo zamedzil pristup k Vlastnemu Obsahu Uzivatela v pripade, ked sa dovodne domnieva, ze tento obsah je protipravny a ked bol Prevadzkovatel na jeho moznu protipravnost upozorneny nositelom udajne porusovanych prav alebo jeho moznu protipravnost zistil inak. Za protipravny sa povazuje najma, ale nielen, obsah, ktory zrejme porusuje Prava dusevneho vlastnictva a obsah, ktoreho sucastou su linky na zrejme protipravny obsah alebo linky na stranky, ktore umoznuju porusovanie Prav dusevneho vlastnictva (napriklad poskytuju P2P programy). V pripade pochybnosti sa ma za to, ze obsah je protipravny. Prevadzkovatel je opravneny znemoznit dalsie umiestnovanie Vlastneho Obsahu Uzivatelovi, ktoreho Vlastny Obsah Uzivatela bol Prevadzkovatelom odstraneny alebo pristup k nemu bol zamedzeny.

3. Uzivatel nesmie vykonavat cinnosti, ktore porusuju prava vyplyvajuce z dusevneho vlastnictva (dalej len ,,Prava dusevneho vlastnictva") akychkolvek tretich osob, napriklad nepovolene P2P zdielanie suborov, ako ani cinnosti, ktore umoznuju porusovanie Prav dusevneho vlastnictva, napriklad prevadzkovanie P2P programov (dalej len ,,Nepovolene uzivanie"). Uzivatel berie na vedomie, ze Vlastny Obsah Prevadzkovatela obsahuje autorske diela, predmety prav suvisiacich s autorskym pravom, loga, ochranne znamky a ine predmety chranene pravom dusevneho vlastnictva, ktore pozivaju ochranu podla vseobecne zavaznych pravnych predpisov a medzinarodnych dohovorov.

4. Uzivatel suhlasi s tym, aby v pripade Nepovoleneho uzivania uplatnil Prevadzkovatel voci nemu tento postup:

a) ak sa Prevadzkovatel dozvie o cinnosti, o ktorej sa dovodne domnieva, ze je porusenim Prav dusevneho vlastnictva posle uzivatelovi sluzieb emailovu spravu, v ktorej ho upozorni na protipravnu povahu jeho cinnosti, poziada ho o jej okamzite ukoncenie a vysvetli mu dosledky neukoncenia,

b) v pripade neukoncenia protipravnej cinnosti posle Prevadzkovatel Uzivatelovi postou doporuceny list, v ktorom ho upozorni na protipravnu povahu jeho cinnosti, poziada ho o jej okamzite ukoncenie a vysvetli mu dosledky neukoncenia,

c) ak Uzivatel napriek tomu neukonci protipravnu cinnost, posle mu Prevadzkovatel postou doporuceny list a zaroven email, v ktorom ho informuje, ze jeho uzivatelsky ucet u Prevadzkovatela bol s okamzitou ucinnostou pozastaveny, a to az do casu, kym bude Prevadzkovatelovi dorucene vyhlasenie, v ktorom Uzivatel potvrdi, ze uz neporusuje a/alebo neumoznuje porusovanie Prav dusevneho vlastnictva,

d) ak Uzivatel ani v tomto pripade neukonci protipravnu cinnost, posle mu Prevadzkovatel postou doporuceny list a zaroven email, v ktorom ho informuje, ze jeho uzivatelsky ucet u Prevadzkovatela bol s okamzitou ucinnostou zruseny.

Uplatnenim tohto postupu Prevadzkovatelom nie su dotknute prostriedky ochrany Prav dusevneho vlastnictva vyplyvajuce z tychto podmienok a prislusnych pravnych predpisov.

5. Portal moze obsahovat odkazy (linky) na internetove stranky tretich osob, ktore nie su prevadzkovane ani kontrolovane Prevadzkovatelom. Uzivatel berie na vedomie, ze Prevadzkovatel v ziadnom smere nezodpoveda za obsah tychto stranok, ani za dodrziavanie pravnych predpisov (vratane ustanoveni na ochranu osobnych udajov) ich prevadzkovatelmi. Kazdemu Uzivatelovi je dorazne odporucane, aby si pozorne precital vsetky podmienky pouzivania internetovych stranok tretich osob bezprostredne po prvom vstupe na ne. Umiestnenie odkazu na Portali nemozno povazovat za podporu obsahu internetovej stranky tretej osoby alebo jej prevadzkovatela.

IV. Povinnosti Uzivatela

1. Uzivatel je povinny:

 • precitat si pozorne tieto vseobecne podmienky a vstupovat na Portal a/alebo vyuzivat Sluzby iba v pripade suhlasu s tymito podmienkami,
 • pouzivat Portal a Sluzby na svoju osobnu potrebu, pripadne vlastnu vnutornu potrebu, a na ucel ktory nie je priamo ani nepriamo obchodny,
 • zdrzat sa pouzitia konkretneho Obsahu v rozpore s jemu udelenou licenciou, predovsetkym nesmie konkretny Obsah menit, rozsirovat, spristupnovat verejnosti, vypoziciavat a/alebo prenajimat, ani sa o to pokusat,
 • respektovat technicke prostriedky ochrany prav inkorporovanych v Obsahu (vratane Microsoft Windows Media Digital Rights Management), tieto neobchadzat a ani sa o to nepokusat,
 • zachovat datovy format, v ktorom mu je Obsah poskytnuty, s vynimkou, ked dochadza k opravnenemu preneseniu elektronickej rozmnozeniny na hmotny podklad pri trvalom stiahnuti,
 • pri registracii uvadzat pravdive udaje, tieto udaje v pripade kazdej zmeny aktualizovat a chranit heslo pouzivane pri registracii na Portal,
 • v pripade podozrenia zo zneuzitia hesla umoznujuceho registraciu na Portali, vykonat opatrenia potrebne na zabranenie vzniku skody (najma zmena hesla),
 • neumoznit vyuzivanie svojho uzivatelskeho mena tretej osobe,
 • nepouzivat take uzivatelske meno, ktore by mohlo vyvolavat nepravdivy dojem o jeho identite,
 • nijakym sposobom neobtazovat inych Uzivatelov,
 • respektovat osobnostne prava ostatnych Uzivatelov; v sulade s tym predovsetkym nesmie zhromazdovat osobne udaje ostatnych Uzivatelov (vratane emailovych adries a uzivatelskych mien), ani sa o to pokusat,
 • dodrziavat autorske prava, prava suvisiace s autorskym pravom, ine prava vyplyvajuce z dusevneho vlastnictva, alebo akekolvek prava tretich osob chranene zakonmi, inymi vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a/alebo medzinarodnymi dohovormi (vratane autorskych prav autorov internetovej stranky Prevadzkovatela),
 • dodrziavat vsetky ustanovenia tychto podmienok.

2. Uzivatel dalej:

 • berie na vedomie, ze rozsah opravneni Uzivatela sa pri jednotlivom Obsahu lisi, pricom opravnene pouzitie je zabezpecovane okrem ineho aj technickymi prostriedkami, a zavazuje sa respektovat tieto obmedzenia (vratane teritorialneho obmedzenia opravneneho pouzitia na uzemie Ceskej republiky a Slovenskej republiky),
 • berie na vedomie, ze Prevadzkovatel je opravneny odopriet poskytnutie Sluzby osobe, ktora uz predtym akymkolvek sposobom porusila podmienky udelenej licencie a/alebo tieto podmienky,
 • berie na vedomia, ze Sluzby nemusia byt dostupne nepretrzite, a to predovsetkym z dovodov potrebnej udrzby technickeho a programoveho vybavenia Prevadzkovatela prip. tretich osob,
 • berie na vedomie, ze data prenasane prostrednictvom internetu medzi nim a Prevadzkovatelom su sifrovane,
 • berie na vedomie, ze Prevadzkovatel nezodpoveda za funkcnost datovej siete,
 • nesmie pouzivat programove alebo ine vybavenie sposobile poskodit alebo ohrozit prevadzku Portalu a/alebo technickeho vybavenia Prevadzkovatela,
 • suhlasi s ukladanim suboru cookies na svoj pocitac.

3. Uzivatel, ktory na Portal umiestnuje Vlastny Obsah Uzivatela, je okrem toho povinny:

 • neumiestnovat na Portal obsah, ktory porusuje autorske prava, prava suvisiace s autorskym pravom, ine prava vyplyvajuce z dusevneho vlastnictva, alebo akekolvek prava tretich osob,
 • neumiestnovat na Portal obsah obsahujuci pornografiu, rasisticky obsah, urazlivy obsah alebo iny obsah, ktory je v rozpore so zakonmi, inymi vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a/alebo medzinarodnymi dohovormi alebo je z inych dovodov Prevadzkovatelom povazovany za nevhodny,
 • neumiestnovat na Portal obsah, ktory obsahuje vulgarny (obsahom a/alebo vyberom a/alebo usporiadanim jazykovych prostriedkov) a vseobecne neprijatelny jazyk,
 • neumiestnovat na Portal obsah, ktory mozno povazovat za navadzanie na trestny cin, precin a/alebo priestupok alebo schvalovanie trestneho cinu, precinu a/alebo priestupku alebo ineho zavadneho konania,
 • neumiestnovat na Portal obsah reklamneho charakteru, pyramidove hry, spamy a pod.,
 • neumiestnovat na Portal obsah, ktory obsahuje virus alebo iny obsah, ktory moze poskodit technicke a/alebo programove vybavenie Uzivatelov alebo tretich osob,
 • needitovat a/alebo neodstranovat ziadny iny Obsah nachadzajuci sa na Portali s vynimkou jeho Vlastneho Obsahu Uzivatela, ani sa o to pokusat.

3. Porusenie Povinnosti Uzivatela ma za nasledok postup uvedeny v casti ,,Obsah nachadzajuci sa na Portali", body 2 az 4 (vratane odstranenia zavadneho Obsahu). Tym nie su dotknute ine prostriedky ochrany vyplyvajuce z tychto podmienok a prislusnych pravnych predpisov.

V. Prava Uzivatelov a tretich osob

V pripade, ak sa Uzivatel alebo akakolvek tretia osoba domnieva, ze akykolvek Obsah umiestneny na Portali porusuje jeho/jej prava alebo vseobecne zavazne pravne predpisy, svoju odovodnenu staznost moze adresovat na info@pozdravdoneba.sk

Staznost obsahuje najma:

 • konkretizaciu obsahu porusujuceho prava (predovsetkym uvedenim URL adresy, na ktorej sa tento obsah nachadza),
 • obsah porusenych prav a ich pravny zaklad,
 • meno a kontaktne udaje stazovatela,
 • vyhlasenie, ze obsah staznosti zodpoveda skutocnosti.

V pripade, ak staznost nie je dostatocne konkretna a/alebo skutkovo odovodnena, ako aj v pripade anonymnych staznosti, sa znizuje pravdepodobnost jej riadneho vybavenia a zjednania napravy a zaroven je vylucena akakolvek zodpovednost Prevadzkovatela za skodu alebo inu ujmu.

VI. Zodpovednost

Prevadzkovatel zodpoveda iba za to, ze umiestnenim jeho Vlastneho Obsahu na Portal neporusuje autorske prava a prava suvisiace s autorskym pravom.

Prevadzkovatel vsak v nijakom smere nezodpoveda za Vlastny Obsah Uzivatelov a za obsah internetovych stranok tretich osob, na ktore moze byt Uzivatel presmerovany prostrednictvom odkazov umiestnenych na Portali. Uzivatel pouziva cely Obsah Portalu a vsetky Sluzby na svoju vlastnu zodpovednost.

VII. Ochrana osobnych udajov

1. Spracuvanie osobnych udajov

Poskytnutie osobnych udajov Uzivatelom pri registracii sa povazuje za dobrovolny, vyslovny a casovo neobmedzeny suhlas so spracovanim poskytnutych udajov v zmysle SS 4 ods. 1 pism. a) zakona c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov.

Prevadzkovatel ziskava osobne udaje na zaklade priamej telefonickej alebo osobnej komunikacie s Uzivatelom alebo prostrednictvom pocitacoveho systemu s vyuzitim internetovej stranky Uzivatelom. Osobne udaje Uzivatelom sa zaznamenavaju vylucne pocitacovou formou a uchovavaju v pocitacovom databazovom systeme Prevadzkovatela.

Uzivatel suhlasi so spracovanim takto ziskanych osobnych udajov na ucely vedenia jeho uzivatelskeho uctu, na ucely jeho identifikacie a zabezpecenia riadneho zaplatenia v pripade spoplatnovanych sluzieb, na ucely zabezpecenia respektovania autorskych prav, prav suvisiacich s autorskym pravom a akychkolvek inych prav Prevadzkovatela a tretich osob, na ucely vytvarania individualnych ponuk zo strany Prevadzkovatela a na ucely komercnej komunikacie.

2. Ochrana osobnych udajov a ich poskytovanie tretim osobam

Pristup k osobnym udajom ma iba obmedzeny pocet zamestnancov Prevadzkovatela, z ktorych kazdy je viazany povinnostou mlcanlivosti. Osobne udaje Uzivatelov Prevadzkovatel poskytuje v nevyhnutnom rozsahu iba zmluvnym partnerom viazanym povinnostou mlcanlivosti, a to vylucne na ucel zabezpecenia Sluzieb poskytovanych Prevadzkovatelom.

Prevadzkovatel osobne udaje nezverejnuje.

3. Poucenie

Uzivatel:

 • nie je povinny poskytnut akekolvek udaje o svojej osobe, berie vsak na vedomie, ze pristup k niektorym Sluzbam je podmieneny poskytnutim osobnych udajov;
 • ak poskytne akekolvek osobne udaje, robi tak uplne dobrovolne;
 • svoj suhlas zo spracovanim osobnych udajov moze kedykolvek odvolat;
 • ma pravo pristupu k svojim osobnym udajom;
 • ma pravo obratit sa na Urad pre ochranu osobnych udajov so ziadostou o zaistenie opatreni na napravu, ak zisti, ze pri spracovavani jeho osobnych udajov doslo k poruseniu povinnosti Prevadzkovatela, ktory tieto udaje spracovava. V takom pripade ma dalej pravo pozadovat, aby Prevadzkovatela najma:
 • sa zdrzal takeho konania, ktorym porusuje svoje povinnosti;
 • odstranil takto vzniknuty stav alebo poskytol na svoje naklady ospravedlnenie alebo ine zadostucinenie;
 • vykonal opravu alebo doplnenie osobnych udajov tak, aby boli pravdive a presne;
 • zablokoval alebo zlikvidoval osobne udaje.
 • ma pravo na zaklade pisomnej ziadosti od Prevadzkovatela vyzadovat:
 •  vo vseobecne zrozumitelnej forme informacie o stave spracuvania svojich osobnych udajov v informacnom systeme;
 • vo vseobecne zrozumitelnej forme presne informacie o zdroji, z ktoreho ziskal jeho osobne udaje na spracuvanie,
 • vo vseobecne zrozumitelnej forme odpis jeho osobnych udajov, ktore su predmetom spracuvania,
 • opravu jeho nespravnych, neuplnych alebo neaktualnych osobnych udajov, ktore su predmetom spracuvania,
 • likvidaciu jeho osobnych udajov, ak bol splneny ucel ich spracuvania,
 • likvidaciu jeho osobnych udajov, ktore su predmetom spracuvania, ak doslo k poruseniu zakona.

Uzivatel ma v suvislosti so spracuvanim svojich osobnych udajov aj dalsie prava vyplyvajuce zo zakona c. 428/2002 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov.

Pomoc